Pictogrammen

Pictogrammen zijn eenvoudige, gemakkelijk herkenbare afbeeldingen, die eenvoudig te leren en goed te onthouden zijn. Ze bevatten informatie die ook in taal uitgedrukt kan worden. Als voordeel boven taal hebben ze dat ze weinig ruimte innemen, indien gestandaardiseerd taalonafhankelijk zijn en sneller geïdentificeerd kunnen worden.

Een pictogram waarvan de betekenis bekend is kan in een oogopslag worden herkend. Men heeft geen tijd nodig om te lezen, te analyseren, te overwegen of te vertalen. In tal van situaties levert dit voordelen op, zoals in het verkeer of op drukke stations en luchthavens. Ook bij grote overzichten kunnen pictogrammen, mits de afbeeldingen visueel voldoende verschillen van vorm, beter werken dan tekst, omdat tekst meer van inhoud verschilt dan van vorm en dus eerst weer gelezen moeten worden.

Verbodsborden

Functie: verbodsborden duiden aan dat een handeling NIET mag worden gesteld.
Vorm: Het verbodsbord heeft een ronde vorm met een zwart pictogram op witte achtergrond, rode rand en balk, die van links naar rechts over het pictogram loopt onder een hoek van 45° ten opzichte van de horizontale lijn. De rode kleur moet ten minste 35 % van het oppervlak van het bord beslaan.

Verboden te roken

Geen drinkwater

Vuur, open vlam en roken verboden

Geen doorgang voor onbevoegden

Verboden voor voetgangers

Verboden voor transportvoertuigen

Verboden met water te blussen

Verboden toegang

Waarschuwingsborden

Functie: Waarschuwingsborden wijzen op een mogelijk gevaar: gevaarlijke stoffen, gevaar voor vallen, temperatuur.
Vorm
: Het waarschuwingsbord heeft een driehoekige vorm met een zwart pictogram op een gele achtergrond, zwarte rand (de gele kleur moet ten minste 50 % van het oppervlak van het bord beslaan).

Ontvlambare stoffen of hoge temperatuur

Schadelijke of irriterende stoffen

Gevaar voor elektrische spanning

Bijtende stoffen

Giftige stoffen

Gevaar

Explosieve stoffen

Gebodsborden

Functie: Gebodsborden wijzen op een VERPLICHTING tot het dragen van VEILIGE KLEDING of ACCESSOIRES (bril, schoenen, handschoenen)
Vorm: Het gebodsbord heeft een ronde vorm met een wit pictogram op een blauwe achtergrond (de blauwe kleur moet ten minste 50 % van het oppervlak van het bord beslaan).

Oogbescherming verplicht

Veiligheidshelm verplicht

Gehoorbescherming verplicht

Adembescherming verplicht

Veiligheidsschoenen verplicht

Veiligheidshandschoenen verplicht

Veiligheidspak verplicht

Gelaatsbescherming verplicht

Reddingsborden

Functie: Reddingsborden GEVEN DE RICHTING aan die moet gevolgd om in veiligheid te raken OF EEN PLAATS waar reddingsmiddelen aanwezig zijn.
Vorm: Het reddingsbord heeft een rechthoekige of vierkante vorm met wit pictogram op groene achtergrond (de groene kleur moet ten minste 50 % van het bord beslaan).
Tip: De deuren van de uitgangen en nooduitgangen gesignaleerd door onderstaande reddingsborden draaien open in de vluchtrichting.

Nooduitgang

Naar nooduitgang

EHBO hulp

Emplacement et direction d'une sortie habituelle

Veiligheidsdouche

Ogen spoelen

Telefoon voor redding en eerste hulp

Draagberrie

Te volgen richting (wordt samen met één van de onderstaande borden gebruikt)

Brandbestrijding

Functie: De borden bestaande uit een pijl en een teken geven aan welke richting moet gevolgd te worden om BRANDBESTRIJDINGSMATERIEEL te vinden of de weg naar een VERZAMELPUNT

Vorm: Borden in verband met het brandbestrijdingsmateriaal hebben een rechthoekige of vierkante vorm met een wit pictogram op rode achtergrond (de rode kleur moet ten minste 50 % van het oppervlak van het bord beslaan).

Te volgen richting (wordt samen met één van de onderstaande borden gebruikt)

Blusapparaat

Brandslang

Ladder

Telefoon voor brandbestrijding

Branddeken

Verzamelpunt

Waarschuwingspictogram

Functie: Het waarschuwingspictogram dat weergegeven is op verpakkingen is een middel om de gebruiker te informeren over de aard van de stof en tot welke categorie ze behoort. Uiteraard is het mogelijk dat een stof tot meerdere categorieën kan behoren.
Vorm: Het waarschuwingspictogram bevat volgende informatie:

  • De productnaam
  • De S- zinnen (zie Tips)
  • De R- zinnen (zie Tips)
  • De fabrikant
  • Het gevaarsymbool (zie aparte rubriek gevaarsymbolen)

Gevaarsymbolen

Functie: Gevaarsymbolen duiden aan in welke mate bepaalde stoffen giftig of brandgevaarlijk zijn.
Vorm: Gevaarsymbolen staan in een vierkant zwart afgebeeld op een oranje achtergrond"

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld uniform zijn. Tot juni 2015 zal u nog oude etiketten op de producten zien, maar deze zullen stap voor stap worden vervangen door de nieuwe etiketten.

giftig (T) - zeer giftig (T+)

acute toxiciteit

kankerverwekkendheid, giftigheid voor de voortplanting, sensibilisatie van de luchtwegen, aspiratiegevaar

schadelijk (Xn) - irriterend (Xi)

acute toxiciteit, huidirritatie, ernstige oogirritatie

acute toxiciteit

huidcorrosie, ernstig oogletsel, bijtende stoffen, voor metalen

kankerverwekkendheid, giftigheid voor de voortplanting, sensibilisatie van de luchtwegen, aspiratiegevaar

ontplofbaar (E)

ontplofbare stoffen en voorwerpen

licht ontvlambaar (F) - zeer licht ontvlambaar (F+)

ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen, ontvlambare vloeistoffen, ontvlambare vaste stoffen

oxiderend (O) (brand bevorderend)

ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen, ontvlambare vloeistoffen, ontvlambare vaste stoffen

oxiderende gassen, oxiderende vloeistoffen, oxiderende vaste stoffen

corrosief (C)

huidcorrosie, ernstig oogletsel, bijtende stoffen, voor metalen

gassen onder druk

gevaarlijk voor het milieu (N)

gevaarlijk voor het milieu

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar