Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website www.stichtingbrandwonden.be impliceert dat de bezoeker (hierna « de
gebruiker » genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Onder « informatie » wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten,
lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is
niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even
welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. Het is evenzeer verboden
om deze informatie elektronisch op te slaan (tenzij Stichting Brandwonden uitdrukkelijk in de
mogelijkheid tot opslaan van de informatie voorziet door middel van een "Sla op" button] of te
gebruiken voor onwettige doeleinden.

Aansprakelijkheid

De Stichting besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website
wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kunnen de Stichting en
haar leveranciers van inhoud (hierna "content providers" genoemd) noch de juistheid, noch de
volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle
verstrekte informatie wordt “zonder meer”, zonder garantie van om het even welke aard verschaft.
De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden
gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. De Stichting en haar content providers zijn niet
verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte
informatie zou nemen. De Stichting en haar content providers kunnen in geen enkel geval
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even
welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het
gebruik van websites van Stichting Brandwonden of de onmogelijkheid deze te gebruiken. De
Stichting en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de websites van Stichting
Brandwonden en verwante informatiediensten

Hyperlinks naar sites van derden

De websites van Stichting Brandwonden bevatten hyperlinks naar websites die worden beheerd door
derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. De Stichting is
niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het
gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Het aanbieden door de websites van Stichting
Brandwonden van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat De Stichting de elementen die
deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat de websites van Stichting
Brandwonden hun gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt, noodzakelijkerwijze enige
samenwerking tussen De Stichting en de uitbaters van deze sites. De Stichting kan evenmin
aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze
website.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van De Stichting
en van de betrokken content providers. De teksten, afbeeldingen en andere items die op de websites
van Stichting Brandwonden of deze van de betrokken content providers verschijnen worden door het
auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen,
vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien
voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
Het opslaan en uitprinten van informatie van websites van Stichting Brandwonden of van haar
content providers is in het algemeen enkel toegestaan indien de Stichting hiertoe uitdrukkelijk de
mogelijkheid biedt via de "sla dit op" button. Het opslaan van informatie uit websites van Stichting
Brandwonden of van haar content providers in een database is niet toegestaan (met uitzondering
van het automatisch « cachen » van de informatie door de browser). Sommige namen, tekens of
logo's die op deze website of op de websites van de content providers worden gebruikt zijn
geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.

Slotbepaling

Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de
rechtbanken van Brussel (België) zijn uitsluitend bevoegd.

10.000

Woningbranden per jaar

340.000

Steun aan patiënten

300

Preventie workshops per jaar