Actueel


Brandwondenkampen leren kinderen omgaan met hun littekens

Brandwondenkampen kunnen bij kinderen met brandwonden bijdragen tot een verhoogd zelfvertrouwen, tot het ontwikkelen van meer sociale vaardigheden en manieren om met hun brandwonden om te gaan. Brandwondenkampen kunnen immers bijdragen tot het leren aanvaarden van de littekens, en het schept de gelegenheid om de littekens een plaats te geven en erover te praten met lotgenoten in een veilige en ondersteunende omgeving. Het aanbieden van specifieke kampen voor kinderen met brandwonden is een absolute meerwaarde en absoluut noodzakelijk als onderdeel van de nazorg.

Tot die conclusie kwam Koen Maertens, onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings- en Levenslooppsychologie (ONLE) van de Vrije Universiteit Brussel. In een eerste luik van zijn studie naar de impact van brandwondenkampen werd aan de hand van evaluatieformulieren bij kinderen met brandwonden (vanaf 11 jaar), hun ouders en begeleiders nagegaan wat de invloed zou kunnen zijn van deelname aan dergelijke kampen. Deze studie maakt deel uit van een doctoraatsonderzoek naar de psychosociale gevolgen van brandwonden bij kinderen en werd uitgevoerd in samenwerking met de vzw National Burn Camps (NBC), een initiatief dat uitgaat van de Belgische Brandwondencentra.

Voor aanvang van het kamp werd bij de kinderen gepolst naar hun verwachtingen en bezorgdheden betreffende het komende kamp. Deze bleken niet anders te zijn dan niet-verbrande leeftijdsgenoten die zich klaarmaken voor een kamp of een vakantie. Na het kamp werd gepeild naar hun ervaringen, meer bepaald werd o.a. onderzocht of kinderen iets bijgeleerd hadden op kamp, of ze iets wilden veranderen, en wat ze leuk (of niet leuk) vonden. 3 maanden later werd gepeild naar speciale herinneringen, wat ze misten, en opnieuw naar mogelijke veranderingen en verbeteringen in het kampprogramma. Aan de ouders en de begeleiders werd 3 maanden na het kamp gevraagd of respectievelijk hun kind en de deelnemers in het algemeen iets had/hadden (bij)geleerd, en wat de sterktes (en zwaktes) waren van het kamp. Verder werd ook aan hen de vraag gesteld wat verbeterd kon worden in de toekomst.

Dat kinderen vooral psychologisch voordeel halen uit deelname aan een brandwondenkamp, en dat volgens zowel de kinderen zelf (43%), hun ouders (68%) als de begeleiders (66%), doet vermoeden dat brandwondenkampen niet louter ontspanning zijn, maar eerder kunnen omschreven worden als therapeutische recreatie. Naast psychologische voordelen, zoals o.a. het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, ontwikkelen ze nl. ook heel wat sociale vaardigheden, zoals van zich leren afbijten, in groep leren samenleven, enz. Naast het ontspannende aspect staan het uitwisselen van ervaringen, ook wel lotgenotencontact genoemd, het leren aanvaarden van de littekens, en grenzen leren verleggen (door o.a. uitdagende activiteiten aan te bieden) centraal in het programma.

Dat zelfs tot 3 maanden na het kamp positieve resultaten gevonden werden, ligt in het verlengde van wat Biggs en anderen in het verleden reeds suggereerden. Zij stelden immers dat succes op kamp kan vertaald en getransponeerd worden naar het dagelijkse leven thuis of op school.

Het gebruik van evaluatieformulieren is noodzakelijk om dergelijke kampprogramma’s voortdurend te evalueren om te blijven vooruitgaan en zo nodig het programma en de organisatie aan te passen aan de behoeften en noden van de kinderen. Zodoende dragen zij bij tot de verbetering van de kwaliteit.

<< back