• KBC
  • nationale loterij
  • mediatheek

Laat kinderen niet in uw kookpotten kijken!

  • zet kookpotten zoveel mogelijk achteraan op het vuur
  • draai de stelen naar binnen
  • plaats een fornuishekje hou stoelen en krukjes uit de buurt
Chemische producten: bescherm uzelf, lees het etiket!
 
Lees het hele etiket, ook de kleine letters!

Let in het bijzonder op de veiligheidsaanbevelingen. Wees bewust van alle risico's door aandachtig de gevaarsaanduidingen te lezen.
Geen gevarenpictogram? Dit betekent niet dat het product ongevaarlijk is. De mogelijke risico's staan steeds vermeld op het etiket.

 
Een aantal producten kunnen brandwonden veroorzaken.
  • Lees het etiket met aandacht
  • Bewaar de producten op een veilige plaats, onbereikbaar voor kinderen
  • Bewaar het etiket waar u het snel kunt vinden (van levensbelang bij ongeval met chemische producten)
Meer informatie over eerste hulp bij brandwonden door chemische producten, klik hier.
 

De GEVAREN pictogrammen
In de tabel worden zowel de oude als de nieuwe gevarensymbolen vermeld (de nieuwe zullen pas geleidelijk ingevoerd worden).

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld uniform zijn. Tot juni 2015 zal u nog oude etiketten op de producten zien, maar deze zullen stap voor stap worden vervangen door de nieuwe etiketten.

 

Oud Nieuw
giftig (T)
zeer giftig (T+)

acute toxiciteit
   
kankerverwekkendheid, giftigheid voor de voortplanting, sensibilisatie van de luchtwegen, aspiratiegevaar
schadelijk (Xn)
irriterend (Xi)

acute toxiciteit, huidirritatie, ernstige oogirritatie
   
acute toxiciteit
   
huidcorrosie, ernstig oogletsel, bijtende stoffen, voor metalen
   
kankerverwekkendheid, giftigheid voor de voortplanting, sensibilisatie van de luchtwegen, aspiratiegevaar
ontplofbaar (E)
ontplofbare stoffen en voorwerpen
licht ontvlambaar (F)
Zeer licht ontvlambaar (F+)

ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen, ontvlambare vloeistoffen, ontvlambare vaste stoffen
oxiderend (O) (brand bevorderend)
ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen, ontvlambare vloeistoffen, ontvlambare vaste stoffen
   
oxiderende gassen, oxiderende vloeistoffen, oxiderende vaste stoffen
corrosief (C)
huidcorrosie, ernstig oogletsel
bijtende stoffen, voor metalen
   
gassen onder druk
gevaarlijk voor het milieu (N)
gevaarlijk voor het milieu
 

Meer informatie over pictogrammen vindt u hier.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft recent een brochure uitgebracht "Chemische producten: bescherm jezelf, lees het etiket!"
Om de brochure te raadplegen of te downloaden, klik hier.

Om gedrukte exemplaren van de brochure aan te vragen, telefoneer naar het contactcenter (Directie Leefmilieu): (0)2 524 97 97.
De volledige verordening in verband met de indeling, de etikettering en de verpakking van gevaarlijke producten kunt u vinden op: www.health.belgium.be


Actueel

Belgische Brandwonden - centra

Contactgegevens

Lees meer

Onveilige blusdekens overspoelen Belgiė

In verschillende Belgische winkelketens worden naast duurdere en veilige blusdekens ook goedkope en onveilige blusdekens verkocht.

Lees meer

Baby’s in de auto: gevaar voor ernstige brandwonden

Een Oostenrijkse studie toont aan dat temperatuur van een zitje tot 70 graden Celsius kan oplopen. Bij veel kindjes kan dat tot lelijke brandwonden leiden.

Lees meer